Antidopingsopimus

1. Osapuolet

Antidopingsopimuksen allekirjoittanut urheilija ja Suomen Vahvin Mies r.y. (myöhemmin SVM ry)

2. Sopimuksen voimassaolo / irtisanominen

SVM ry:n alaisiin kilpailuihin osallistuvan urheilijan on toimitettava antidopingsopimus SVM ry:lle (sihteerille) viimeistään kolme (3) kuukautta ennen ensimmäisen kilpailun alkua, johon urheilija aikoo osallistua. Sen jälkeen antidopingsopimus on voimassa toistaiseksi.

Antidopingsopimus voidaan urheilijan tai SVM ry:n toimesta irtisanoa päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen on toimitettava kirjallisena tai muulla todistettavalla tavalla, esim. sähköpostitse. Urheilijalla ei ole oikeutta kilpailla SVM ry:n toimivallan piiriin kuuluvassa kilpailussa antidopingsopimuksen irtisanomisen jälkeen.

3. Edellytykset

SVM ry:n toimivallan piiriin kuuluvaan kilpailuun osallistuvalla urheilijalla on oltava voimassaoleva, tämän sopimuksen 2. kohdassa esitetyllä tavalla voimaan astunut antidopingsopimus.

Urheilijan on täytettävä antidopingsopimuksen henkilötieto-osa kaikilta osin sekä allekirjoitettava se ja toimitettava sopimuksesta SVM ry:lle kuuluva alkuperäinen, allekirjoitettu kappale alla mainittuun osoitteeseen.

4. Uusi sopimus

Uutta antidopingsopimusta tai vastaavaa muuta sopimusta ei voida tehdä samojen osapuolten kesken uudestaan ennen kuin vähintään kaksi (2) vuotta on kulunut siitä kun antidopingsopimuksen voimassaolo on joko irtisanomisen, dopingrikkomuksen tai muun vakavan sopimusrikkomuksen johdosta päättynyt. Uutta sopimusta ei myöskään voida tehdä sinä aikana kun urheilija on toimintakiellossa.

5. Irtisanominen / seuraamuksen määräämisoikeus

Antidopingsopimuksen irtisanominen jommankumman osapuolen toimesta ei estä SVM ry:ä määräämästä sääntöjen mukaista seuraamusta kyseessä olevalle urheilijalle sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuneen dopingrikkomuksen johdosta.

6. Alaikäisen sitoumus

Antidopingsopimuksen allekirjoittaja ei voi olla alaikäinen. Sopimuskumppaniksi hyväksytään urheilija aikaisintaan sinä päivänä, jolloin urheilija on täyttänyt 18 vuotta.

7. Tällä sopimuksella myönnän ja olen yhtä mieltä siitä, että

1. Olen sitoutunut olemaan käyttämättä mitään WADA:n ylläpitämässä ja ADT:n julkaisemassa kulloinkin voimassa olevassa ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” –luettelossa tarkoitettua kiellettyä ainetta tai menetelmää;

2. Olen sitoutunut kaikilta osin SVM ry:n sopimuksen voimassaoloaikana noudatettavaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön (World Anti-Doping Code [WADC]) ja sen piiriin kuuluviin kansainvälisiin standardeihin;

3. Olen sitoutunut dopingtestaukseen. Minulle voidaan tämän antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdä dopingtestejä ADT:n, WADA:n aloitteesta ja/tai toimesta missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta;

4. Minulla on ollut mahdollisuus tutustua yllä mainittuihin sääntöihin ja määräyksiin sekä AD-säännöstöön (www.antidopig.fi);

5. Olen sitoutunut noudattamaan yllä mainittuja säännöstöjä, sääntöjä ja niihin tämän allekirjoittamani antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehtyjä muutoksia;

6. Jos olen tyytymätön Suomen antidopingsäännöstön perusteella tehtyyn päätökseen minua koskevassa asiassa, voin hakea siihen muutosta sen mukaisesti, kuin siitä on määrätty Suomen antidopingsäännöstössä.

7. Jos kuulun ADT:n testauspooliin, olen velvollinen ilmoittamaan ajan tasalla olevat

yhteys- ja olinpaikkatietoni ADT:lle ja SVM ry:lle sekä tarvittaessa täydentämään ja muuttamaan niitä ADT:n antamien ohjeiden mukaisesti;

8. Jos SVM ry:n hallitus katsoo, joko antidopingsäännöstöjen muuttumisen tai muun syyn johdosta tarpeelliseksi muuttaa tätä sopimusta, liiton hallitus voi, ilmoittamatta minulle henkilökohtaisesti tämän tekemäni sopimuksen voimassaolon päättymisestä, ilmoittaa kaikille sopijapuolille antidopingsopimusten voimassaolon yhtäaikaisesta päättymisestä sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä klo 24.00, jonka marraskuun viimeiseen päivään mennessä hallitus on siitä ilmoittanut sopijapuolille;

9. Edellä olevan kohdan tarkoittamassa tapauksessa minun tulee, ollakseni oikeutettu kilpailemaan SVM ry:n toimivallan piiriin kuuluvassa kilpailussa tämän sopimuksen voimassaolon päätyttyä edellä olevassa kohdassa mainitulla tavalla, saattaa voimaan uusi sopimus sen mukaisesti kuin siitä SVM ry:n uudessa antidopingsopimuksessa tai sitä vastaavassa muussa sopimuksessa määrätään;

10. Olen lukenut tämän sopimuksen, ymmärrän sen ja sitoudun noudattamaan sitä.

ALLA LINKKI TÄYTETTÄVÄÄN JA ALLEKIRJOITETTAVAAN SOPIMUKSEEN

Allekirjoitettu alkuperäinen kappale sopimuksesta lähetetään osoitteeseen

Suomen Vahvin Mies r.y.
Naarilantie 301
25160 TUOHITTU

Linkkejä sääntöjä ylläpitävien organisaatioiden kotisivuille:

Suomen antidopingsäännöstö: www.antidoping.fi
www.suomenvahvinmies.fi
Maailman antidopingsäännöstön (WADC) suomennos: www.antidoping.fi
World Anti-Doping Code (WADC) sekä siihen kuuluvat liitteet ja sen piiriin kuuluvat kansainväliset standardit: www.wada-ama.org

Tulostettavan sopimuksen voit ladata tästä Antidopingsopimus (PDF) »