ANTIDOPINGSOPIMUS

 1. Osapuolet
  Antidopingsopimuksen allekirjoittanut urheilija ja Suomen Vahvin Oy (myöhemmin SV Oy)
 2. Sopimuksen voimassaolo / irtisanominen
  SV Oy:n alaisiin kilpailuihin osallistuvan urheilijan on toimitettava antidopingsopimus SV Oy:lle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen ensimmäisen kilpailun alkua, johon urheilija aikoo osallistua. Sen jälkeen antidopingsopimus on voimassa toistaiseksi.Antidopingsopimus voidaan urheilijan tai SV Oy:n toimesta irtisanoa päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen on toimitettava kirjallisena tai muulla todistettavalla tavalla, esim. sähköpostitse. Urheilijalla ei ole oikeutta kilpailla SV Oy:n toimivallan piiriin kuuluvassa kilpailussa antidopingsopimuksen irtisanomisen jälkeen.
 3. Edellytykset
  SV Oy:n toimivallan piiriin kuuluvaan kilpailuun osallistuvalla urheilijalla on oltava voimassa oleva, tämän sopimuksen 2. kohdassa esitetyllä tavalla voimaan astunut antidopingsopimus. Urheilijan on täytettävä antidopingsopimuksen henkilötieto-osa kaikilta osin sekä allekirjoitettava se ja toimitettava sopimuksesta SV Oy:lle kuuluva alkuperäinen, allekirjoitettu kappale alla mainittuun osoitteeseen.
 4. Uusi sopimus
  Uutta antidopingsopimusta tai vastaavaa muuta sopimusta ei voida tehdä samojen osapuolten kesken uudestaan ennen kuin vähintään kaksi (2) vuotta on kulunut siitä, kun antidopingsopimuksen voimassaolo on joko irtisanomisen, dopingrikkomuksen tai muun vakavan sopimusrikkomuksen johdosta päättynyt. Uutta sopimusta ei myöskään voida tehdä sinä aikana, kun urheilija on toimintakiellossa.
 5. Irtisanominen / seuraamuksen määräämisoikeus
  Antidopingsopimuksen irtisanominen jommankumman osapuolen toimesta ei estä antidopingasioiden kurinpitolautakuntaa määräämästä sääntöjen mukaista seuraamusta kyseessä olevalle urheilijalle sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuneen dopingrikkomuksen johdosta.
 6. Alaikäisen sitoumus
  Antidopingsopimuksen allekirjoittaja voi olla myös alaikäinen. Tähän vaaditaan kuitenkin huoltajan suostumus. Tässä tapauksessa myös huoltajan on allekirjoitettava sopimus.
 7. Tällä sopimuksella myönnän ja olen yhtä mieltä siitä, että
  1. Olen sitoutunut olemaan käyttämättä mitään WADAn ylläpitämässä ja SUEKin julkaisemassa kulloinkin voimassa olevassa ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” –luettelossa tarkoitettua kiellettyä ainetta tai menetelmää;
  2. Olen sitoutunut kaikilta osin SV Oy:n sopimuksen voimassaoloaikana noudatettavaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön (World Anti-Doping Code [WADC]) ja sen piiriin kuuluviin kansainvälisiin standardeihin;
  3. Olen sitoutunut dopingtestaukseen. Minulle voidaan tämän antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdä dopingtestejä SUEKin/WADAn aloitteesta ja/tai toimesta missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta;
  4. Minulla on ollut mahdollisuus tutustua yllä mainittuihin sääntöihin ja määräyksiin sekä AD-säännöstöön (www.suek.fi);
  5. Olen sitoutunut noudattamaan yllä mainittuja säännöstöjä, sääntöjä ja niihin tämän allekirjoittamani antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehtyjä muutoksia;
  6. Jos olen tyytymätön Suomen antidopingsäännöstön perusteella tehtyyn päätökseen minua koskevassa asiassa, voin hakea siihen muutosta sen mukaisesti, kuin siitä on määrätty Suomen antidopingsäännöstössä.
  7. Jos kuulun SUEKin testauspooliin, olen velvollinen ilmoittamaan ajan tasalla olevat yhteys- ja olinpaikkatietoni SUEKille ja SV Oy:lle sekä tarvittaessa täydentämään ja muuttamaan niitä SUEKin antamien ohjeiden mukaisesti;
  8. Jos SV Oy:n hallitus katsoo, joko antidopingsäännöstöjen muuttumisen tai muun syyn johdosta tarpeelliseksi muuttaa tätä sopimusta, liiton hallitus voi, ilmoittamatta minulle henkilökohtaisesti tämän tekemäni sopimuksen voimassaolon päättymisestä, ilmoittaa kaikille sopijapuolille antidopingsopimusten voimassaolon yhtäaikaisesta päättymisestä sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä klo 24.00, jonka marraskuun viimeiseen päivään mennessä hallitus on siitä ilmoittanut sopijapuolille;
  9. Edellä olevan kohdan tarkoittamassa tapauksessa minun tulee, ollakseni oikeutettu kilpailemaan SV Oy:n toimivallan piiriin kuuluvassa kilpailussa tämän sopimuksen voimassaolon päätyttyä edellä olevassa kohdassa mainitulla tavalla, saattaa voimaan uusi sopimus sen mukaisesti kuin siitä SV Oy:n uudessa antidopingsopimuksessa tai sitä vastaavassa muussa sopimuksessa määrätään;
  10. Olen lukenut tämän sopimuksen, ymmärrän sen ja sitoudun noudattamaan sitä.

 

Nimi___________________________________________            Syntymäaika_______________________________

Kotiosoite_______________________________________________________________________________________

Postinumero_________________________        Postitoimipaikka___________________________________________

Puhelin_____________________________        Sähköpostiosoite__________________________________________

Edustamani seura________________________________________________________________________________

Harjoitussalin osoite_______________________________________________________________________________

 

Paikka_________________________________________            Aika ____________/____________20____________

 

Urheilijan omakätinen allekirjoitus____________________________________________________________________ Nimen selvennys_________________________________________________________________________________

Alaikäisen urheilijan huoltajan allekirjoitus______________________________________________________________

Nimen selvennys_________________________________________________________________________________

 

Allekirjoitettu alkuperäinen kappale sopimuksesta lähetetään osoitteeseen

Suomen Vahvin Oy

Kalekuja 8

85800 Haapajärvi

 

TAI

 

Tämä sivu skannattuna pdf-tiedostona: info@suomenvahvinmies.fi

 

 

Linkkejä sääntöjä ylläpitävien organisaatioiden kotisivuille:

Suomen antidopingsäännöstö: www.suek.fi

www.suomenvahvinmies.fi

Maailman antidopingsäännöstön (WADC) suomennos: www.suek.fi

World Anti-Doping Code (WADC) sekä siihen kuuluvat liitteet ja sen piiriin kuuluvat kansainväliset standardit: www.wada-ama.org

Tulostettavan sopimuksen voit ladata tästä Antidopingsopimus (PDF) »