1. SUOMEN VAHVIN MIES R.Y:N ANTIDOPINGOHJELMAN TAVOITTEET

Antidopingohjelman tavoitteena on määritellä Suomen Vahvin Mies r.y:ssä (myöhemmin SVM ry) tehtävä antidopingtyö siinä laajuudessa kuin mihin yhdistyksen taloudelliset ja henkilöresurssit riittävät. SVM ry. noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.

Ensisijaisena tavoitteena on kansallista ja kansainvälistä antidopingtyön kehitystä seuraamalla ja sen mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymällä, sekä tiedotus ja valistustyötä tekemällä saada kaikki erityisesti nuoret urheilijat, heidän valmentajansa ja muut tukihenkilönsä tiedostamaan ja ymmärtämään heitä koskevat säännöt ja sopimukset ja sisäistämään dopingin käytöstä urheilijan terveydelle aiheutuvat vaarat, dopingin kiellettyys, sekä sen perustavaa laatua oleva ristiriita urheilun Fair Play-periaatteen kanssa, ja sitä kautta saada pitkällä tähtäimellä kitkettyä dopingaineiden käyttö voimailusta. Tavoiteasettelun konkreettisen toteutumisen arvioinnissa ja seurannassa käytetään mm. vuosittaisia ADT:n testaustilastoja ja niissä olevia tuloksia.

2. EETTINEN LINJAUS

Doping on vastoin urheilun perusperiaatteita ja lääketieteellistä etiikkaa, sekä vastoin urheilun Fair Play- henkeä. Doping on myös vastoin urheilijan itsekunnioituksen ja kilpakumppaneiden kunnioittamisen periaatetta sekä vastoin kaikkia koskevia yhteisiä sääntöjä.

Doping vaarantaa urheilijan terveyden.

Doping on kiellettyä. Doping on väärin.

3. NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖSTÖT, SITOUTUMINEN

Antidopingtyössä tapahtuvaa kansallista ja kansainvälistä kehitystä seurataan ja tehdään tarvittavat muutokset SVM ry:n sääntöihin sen mukaisesti kuin kansallinen tai kansainvälinen käytäntö tai säännöt muuttuvat, tai jos muuta tarvetta ilmenee. Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa on määritelty Maailman antidopingtoimisto WADAn vuosittain päivitettävässä Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa – luettelossa.

3.1 Toimintasäännöt

SVM ry:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

SVM ry voi vahvistaa lajikohtaisia kilpailu-, kurinpito- ja muita lajia koskevia sekä toiminnan perustana olevien liikunnan eettisten arvojen ja urheilun reilun pelin periaatteita, sekä vedonlyöntiä koskevia määräyksiä. SVM ry:n varsinaiset jäsenet ja järjestämissämme lajin kansallisissa mestaruuskilpailuissa kilpailevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa, yhdistyksessä noudatettavaa antidopingsäännöstöä.

SVM ry julkaisee nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa mm. terveellistä ravintoa, valmennusta, sekä antidopingasiaa koskevaa tietoa ja asiantuntija-artikkeleita.

SVM ry noudattaa ADT:n ja sen nimeämän Valvontalautakunnan sekä Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksiä.

3.2 Kurinpitosäännöt

SVM ry on sitoutunut noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) hyväksymää ja ylläpitämää kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, ks. www.antidoping.fi,

Maailman Antidopingtoimiston (WADA) hyväksymää ja ylläpitämää Maailman antidopingsäännöstöä (World Anti-DopingCode[WADC]) sekä sen piiriin kuuluvia, voimassa olevia kansainvälisiä normeja, ks. www.wada-ama.org.

Kaikkien Suomen Vahvin Mies ja Suomen Vahvin Nainen kilpailuihin osallistuvat urheilijat ja muut toimintaan osallistuvat henkilöt ovat velvollisia noudattamaan SVM ry:n kurinpitosäännöissä määrättyjä, antidopingasiaa koskevia yhdistyksen sisäisiä määräyksiä sekä yhdistyksen antidopingohjelmaa

3.3 Antidopingsopimus

SVM ry tekee antidopingsopimuksen niiden urheilijoiden kanssa, joilla ei ole voimassa olevaa antidopingsopimusta, jolla urheilija sitoutuu noudattamaan puhtaan urheilun periaatetta ja sitoutuu sopimuksen voimassaoloaikana noudatettavaan Suomen antidopingsäännöstöön ja Maailman antidopingsäännöstöön (World Anti-DopingCode[WADC]) ja kaikkiin sen piiriin kuuluviin, voimassa oleviin kansainvälisiin normeihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Allekirjoittamallaan antidopingsopimuksella urheilija sitoutuu dopingtestaukseen ja dopingrikkomuksen johdosta määrättäviin sääntöjen mukaisiin seuraamuksiin.

Hänelle voidaan antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdä dopingtestejä ADT:n tai WADA:n aloitteesta missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.

SVM ry:n toimivallan piiriin kuuluvaan kilpailuun osallistuvalla urheilijalla on oltava voimassaoleva antidopingsopimus.

Urheilijan on täytettävä antidopingsopimuksen henkilötieto-osa kaikilta osin sekä allekirjoitettava se ja toimitettava sopimuksesta SVM ry:lle kuuluva allekirjoitettu kappale joko SVM ry:n verkkosivuilla olevana sähköisenä lomakkeena tai postitse antidopingsopimuksessa mainittuun osoitteeseen. Urheilijan on otettava kopio joko verkkolomakkeena tai postitse SVM ry:lle toimittamastaan antidopingsopimuksesta.

SVM ry:n kanssa antidopingsopimuksen tehnyt urheilija voi ottaa osaa kilpailuun vasta sen jälkeen, kun hänen allekirjoittamansa ja SVM ry:lle toimittamansa antidopingsopimus on ollut voimassa kolme kuukautta (v. 2015 alusta lähtien voimassa ollut käytäntö)

Urheilija on testauksen ja mahdollisen kurinpitomenettelyn alainen siitä lähtien, kun hänen täyttämänsä ja allekirjoittamansa antidopingsopimus on saapunut SVM ry:lle tai kun urheilija on täyttänyt ja allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti SVM ry:n verkkosivuilla.

Antidopingsopimuksen allekirjoittaja ei voi olla alaikäinen. Sopimuskumppaniksi hyväksytään urheilija aikaisintaan sinä päivänä, jolloin urheilija on täyttänyt 18 vuotta.

Dopingrikkomuksen vuoksi urheilun toimintakiellossa olevalla urheilijalla, joka jatkaa uraansa, on oltava voimassa oleva SVM ry:n tai jonkun muun lajin antidopingsopimus.

4. VASTUUALUEET

SVM ry tekee antidopingtyötä aina käytössä olleiden resurssien puitteissa. Työtä tehdään pelkästään vapaaehtois- ja luottamushenkilövoimin.

Antidopingtoiminnan päävastuu on SVM ry hallituksella.

Tämän antidopingohjelman ja antidopingsopimusta ja sääntöjä sisältävien SVM ry:n omien sääntöjen ajan tasalla pitämisestä vastaa hallitus.

Antidopingasiaan liittyvästä viestinnästä ja tiedottamisesta vastaavat sihteeri ja puheenjohtaja/varapuheenjohtaja sen mukaisesti kuin siitä tässä antidopingohjelmassa jäljempänä mainitaan.

Rangaistuksista ja niiden toimeenpanosta vastaa hallitus.

Tämän antidopingohjelman toteutumisesta ja sen seurannasta vastaa hallitus.

5. URHEILIJAN JA URHEILIJAN TUKIHENKILÖN VASTUUT

Urheilija on vastuussa mm. siitä, että:

– Hän on tietoinen Suomen antidopingsäännöstöstä ja SVM ry:n antidopingohjeistuksesta ja noudattaa niitä.
– Hän on testattavissa missä ja milloin tahansa kilpailuissa tai kilpailujen ulkopuolella. Hän ottaa vastuun käyttämistään lääkkeistä, muista aineista ja valmisteista.
– Hän kertoo terveydenhuoltohenkilöstölle velvollisuudestaan olla käyttämättä kiellettyjä aineita ja kiellettyjä menetelmiä ja varmistaa, että mikään saatu lääketieteellinen hoito ei riko Suomen antidopingsäännöstöä.
– Hän kertoo SVM ry:lle ja ADT:lle, jos jokin säännöstön ulkopuolella oleva taho on todennut hänet syylliseksi dopingrikkomukseen edeltävän vuoden aikana.
– Hän tekee yhteistyötä dopingrikkomuksia tutkivien antidopingorganisaatioiden kanssa.

Urheilijoiden tukihenkilöt (ml. valmentajat, ohjaajat, managerit, virkailijat, lääketieteelliset asiantuntijat ja muu lääkintähenkilöstö) ovat usein roolimalleja urheilijoille. Jokainen urheilijan tukihenkilö on vastuussa mm. siitä, että:

– Hän tekee yhteistyötä urheilijan dopingtestaukseen liittyen.
– Hän käyttää vaikutusvaltaansa antidopingmyönteisten asenteiden edistämiseen urheilijoiden arvomaailmassa ja käyttäytymisessä.
– Hän kertoo SVM ry:lle ja ADT:lle, jos jokin allekirjoittajataho on todennut urheilijan syylliseksi dopingrikkomukseen edeltäneen vuoden aikana.
– Hän tekee yhteistyötä dopingrikkomuksia tutkivien antidopingorganisaatioiden kanssa
– Hän ei käytä eikä pidä hallussaan mitään kiellettyä ainetta tai kiellettyä menetelmää ilman asianmukaista perustetta.

6. DOPINGVALVONTA JA SM-KISOJEN KILPAILIJATIETOJEN ILMOITTAMINEN

SVM ry sihteeri toimittaa ADT:lle, sen kanssa sovitulla tavalla, välittömästi ja ilman erillistä pyyntöä kaikista SVM ry:n kilpailijoista seuraavat tiedot:

urheilijoiden nimet, syntymäajat ja yhteystiedot.

Lisäksi SVM ry toimittaa ADT:lle tiedoksi mahdolliseen maajoukkuetoimintaan osallistuvien urheilijoiden tiedot/kansainvälisiin kilpailuihin lähtevien urheilijoiden tiedot.

Samalla periaatteella toimitaan mahdollisessa maajoukkuetoiminnassa kuten leirityksissä, joista tiedot toimitetaan aikatauluineen ja osallistujineen ADT:lle.

Kilpailunjärjestäjän velvoitteet testauksen järjestämisessä

Kilpailunjärjestäjä on velvollinen järjestämään asianmukaiset dopingtestitilat. Lisäksi kilpailun järjestäjän tulee tarvittaessa järjestää pyydetty määrä täysi-ikäisiä saattajia avustamaan dopingtestiryhmää urheilijoiden kutsumisessa dopingtestiin sekä toimittaa dopingtestiryhmälle tiedot, jotka helpottavat testauksen kulkua. Niitä ovat esimerkiksi kilpailun osallistujalistat ja lopputulokset.

Lisätietoja kilpailun järjestäjän velvoitteista on ADT:n internetsivuilla www.antidoping.fi

7. ERIVAPAUDET

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä tai menetelmää, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta. Erivapausluvan saatuaan urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkettä tai kiellettyä menetelmää.

Erivapautta haetaan ADT:n erivapauslautakunnalta ja se on mahdollista hakea myös takautuvasti (mahdollisen dopingtestin jälkeen). Erivapaudesta ja sen hakemisesta on ajantasaiset ohjeet ADT:n internetsivuilla: www.antidoping.fi

ADT tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen) sen, että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta takautuvasti. SVM ry:n yhteyshenkilönä erivapausasioissa toimii yhdistyksen sihteeri.

8. KOULUTUS JA TIEDOTUS

SVM ry noudattaa johdonmukaisesti ja julkisesti dopingin vastaista linjaa. SVM ry tekee jatkuvaa yhteistyötä ADT:n kanssa.
SVM ry verkkosivuilla on linkki ADT:n verkkosivuille.
SVM ry julkaisee ADT:n artikkeleita verkkosivuillaan.
SVM ry harjoittaa antidopingasiaa koskevaa tiedotustoimintaa verkkosivujensa välityksellä. Niissä tulee olemaan jatkossa ajankohtaista tietoa aiheesta. Kohderyhmänä tulevat olemaan kaikki voimailusta kiinnostuneet.
Kiireellistä tiedottamista koskevassa asiassa käytetään pääasiassa sosiaalista mediaa (Facebook) ja omia verkkosivuja.
ADT:n ylläpitämää, vuosittain uudistuvaa ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” julkaisua jaetaan urheilijoille ja heidän tukihenkilöilleen SM-kilpailujen yhteydessä.

Kutsutaan ADT pitämään ”Puhtaasti Paras” infopistettä vuosittain SM-kilpailujen yhteyteen.
Tapahtuman osallistujilla on tällöin mahdollisuus käydä infopisteellä tutustumassa antidopingtoimintaan ja kysellä antidopingasioista ADT:n henkilökunnalta.

Mahdollisten leiritysten yhteyteen tullaan mahdollisuuksien mukaan antidopingkoulutusta osana sisällön kokonaisuutta.

SVM ry:n hallitukselle järjestetään tarvittaessa (esim. sääntöjen muuttuessa) kohdennettua koulutusta.

10. MENETTELYTAVAT

Dopingtapauksessa käytettävät menettelytavat, keskeneräisen tapauksen käsittelyjärjestys, asianomaisen kuuleminen, päätöksentekoprosessi, tapauksen julkistaminen, sekä valitusohje on pääpiirteittäin määritelty jäljempänä tässä antidopingohjelmassa.

Edellä mainituissa menettelytavoissa on otettu huomioon urheilijan oikeusturva, sekä keskeneräisen tapauksen käsittelyssä noudatettava järjestys niin, että, ellei Suomen antidopingsäännöstön kohdasta 14.3.1 muuta johdu, tutkinnan alla olevasta asiasta ovat tietoisia vain SVM ry:n puheenjohtaja ja sihteeri siihen saakka kunnes tapaus on varmistunut dopingrikkomukseksi, jolloin asia tuodaan hallituksen kokouksessa päätettäväksi, tai hallituksen kokouksen pöytäkirjaan kirjattavaksi jos kyse on SVM ry:n määräämästä seuraamuksesta.

Jos Valvontalautakunta on todennut, että kyseessä ei ole dopingrikkomus, asiaa ei käsitellä SVM ry:n hallituksessa.

11. RANGAISTUSKÄYTÄNTÖ

11.1

ADT saa ilmoituksen positiivisesta testituloksesta, testistä kieltäytymisestä, manipuloidun tai vastaavan dopingnäytteen antamisesta tai muusta, dopingrikkomukseksi epäiltävästä tapauksesta.

11.2

ADT toimittaa edellä mainitusta kirjallisen ilmoituksen/selvityspyynnön SVM ry:lle ja ao. henkilölle, joilla on seitsemän (7) vuorokauden kuluessa selvityspyynnön tiedoksi saamisesta oikeus antaa kirjallinen selvityksensä asiassa ja esittää kirjallinen pyyntö tulla kuulluksi ADT:n nimeämän Valvontalautakunnan kokouksessa ennen päätöksentekoa siitä, onko kyseessä dopingrikkomus. SVM ry:n sihteeri välittää puheenjohtajalle tiedon ADT:n ilmoituksesta/selvityspyynnöstä.

11.3

Väliaikainen urheilun toimintakielto

Ellei antidopingsäännöistä muuta johdu, ADT määrää viipymättä väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon urheilijan, dopingtestin A-näytteestä on raportoitu positiivinen testitulos kielletystä aineesta. ADT ilmoittaa väliaikaisesta urheilun toimintakiellosta urheilijalle ja muille asianmukaisille tahoille. Ellei antidopingsäännöistä muuta johdu, ADT voi määrätä väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon urheilijan, jonka A-näytteestä on raportoitu positiivinen testitulos kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa tarkoitetusta erikseen määritellystä aineesta, tai määrätä väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon urheilijan tai muun henkilön jota voidaan perustellusti epäillä muusta dopingrikkomuksesta. ADT ilmoittaa asiasta asianomaiselle urheilijalle tai muulle henkilölle sekä muille asianmukaisille tahoille.

Väliaikaisesta urheilun toimintakiellosta määrätään tarkemmin Suomen antidopingsäännöstön kohdassa 7.9.

Väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon määrätylle urheilijalle tai muulle henkilölle on annettava tilaisuus tulla alustavasti kuulluksi Valvontalautakunnassa joko ennen väliaikaisen urheilun toimintakiellon määräämistä tai pian sen jälkeen. Kuulemismenettelystä määrätään Valvontalautakunnan työjärjestyksessä

Väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon määrätty urheilija tai muu henkilö ei saa urheilun toimintakiellon aikana osallistua missään ominaisuudessa mihinkään kilpailu- tai muuhun toimintaan, jonka on järjestänyt tai valtuuttanut mikään Maailman antidopingsäännöstöön tai tähän säännöstöön sitoutunut kansainvälinen tai kansallinen urheilujärjestö tai tällaisen jäsenjärjestö tai -seura tai jokin ammattilaissarja tai jokin kansainvälisten tai kansallisten tason urheilutapahtumien järjestäjätaho eikä myöskään kansallisen tai sitä ylemmän tason toimintaan, jota rahoitetaan julkisista varoista; lukuun ottamatta auktorisoitua antidopingkoulutusta tai kuntoutusohjelmia.

11.4

Kohdassa 11.2 tarkoitetun selvityksen saatuaan, tai säännöissä määritellyn muun menettelyn jälkeen, tutkii Valvontalautakunta tapauksen ja tekee päätöksen siitä, onko kyseessä dopingrikkomus. Siinä tapauksessa, että urheilija on vaatinut omalla kustannuksellaan tehtävää B-analyysia, se tehdään ennen päätöksen tekoa.

11.5

Urheilija tai muu henkilö voi nimenomaisesti luopua asian käsittelystä Valvontalautakunnassa. Käsittelystä luopumisena pidetään myös sitä, että urheilija tai muu henkilö ei kiistä ADT:n väitettä dopingrikkomuksesta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa saatuaan ilmoituksen epäillystä rikkomuksesta.

11.6

Antidopingsääntöjen edellyttämän käsittelyn päätyttyä Valvontalautakunta antaa tapauksesta kirjallisen, perustellun päätöksen ja lausunnon seuraamuksesta, joka tästä rikkomuksesta olisi voimassa olevan antidopingsäännöstön perusteella määrättävä.

11.7

Saatuaan Valvontalautakunnan kirjallisen päätöksen ja lausunnon seuraamuksesta, SVM ry:n sihteeri ilmoittaa siitä välittömästi SVM ry:n puheenjohtajalle.

Sen jälkeen sihteeri ottaa yhteyttä ao. henkilöön, jolle annetaan seitsemän vuorokautta aikaa antaa hänelle kirjallisesti tai sähköisesti toimitetun selvityspyynnön tiedoksisaamisesta asiaa

koskeva selvityksensä kirjallisesti tai sähköisesti SVM ry:n hallitukselle.

Ao. henkilölle annetaan myös mahdollisuus tulla kuulluksi hallituksen kokouksessa ennen päätöksen tekoa.

11.8

Hallituksen kokous kutsutaan koolle mahdollisuuksien mukaan välittömästi sen jälkeen, kun ao. henkilöltä on saatu edellisessä kohdassa tarkoitettu selvitys. Jos ao. henkilö ei anna selvitystä hänelle ilmoitettuun määräaikaan mennessä, hallitus kutsutaan koolle mahdollisuuksien mukaan välittömästi ko. selvityksenantoajan päättymisen jälkeen.

11.9

Hallitus noudattaa rangaistuspäätöksessään Valvontalautakunnan lausuntoa määrättävästä seuraamuksesta.

11.10

Hallituksen tekemä rangaistuspäätös ilmoitetaan viivytyksettä sähköpostitse tai puhelimitse ao. henkilölle. Päätös toimitetaan myös kirjallisena postitse.

Ilmoitusten tekemisestä vastaa SVM ry:n sihteeri, tai hänen estyneenä ollessa puheenjohtaja. Kirjallisena toimitettavassa rangaistuspäätöksessä annetaan valitusohjeet; Urheilun oikeusturvalautakunnan osoite ja lautakunnan sihteerin yhteystiedot valitukseen liittyvien juridisten yms. kysymysten esittämistä varten, sekä valitusaika (30 päivää ilmoituksen antamispäivästä).

11.11

Muissa kuin SVM ry:n kilpailuissa tai ADT:n aloitteesta kilpailun ulkopuolella tehdyssä (ns. harjoituskauden) testissä SVM ry:n AD-sopimuksen omaavalle sattunut dopingrikkomukseksi epäilty tapaus käsitellään ADT:n ohjeistamalla tavalla.

12. DOPINGRIKKOMUKSEN JULKISTAMINEN

Dopingrikkomuksesta määrätystä seuraamuksesta ilmoitetaan viivytyksettä ADT:lle, sekä tiedotetaan SVM ry:n verkkosivuilla. Dopingrikkomuksesta tehtävään, julkistettavaan tiedotteeseen sisällytetään Suomen antidopingsäännöstön kohdassa 14.3.2 vaaditut tiedot. Tiedottamisesta SVM ry:n viestimien välityksellä vastaa SVM ry:n sihteeri, hänen estyneenä ollessa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tiedotusvälineille tarvittaessa annettavat lausunnot antaa SVM ry:n puolesta puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Heidän estyneenä ollessa sihteeri.

Tiedotuksessa noudatettavasta strategiasta sopivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tapauskohtaisesti.

Jos dopingrikkomuksen tapahduttua tai muuten tulee tarvetta kriisiviestintään, kriisiviestintäryhmän muodostavat puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja sihteeri ja vastaavat siitä, tiedottavat hallitukselle ja käyttävät ADT:n asiantuntijoita apuna viestinnän suunnittelussa ja sen toteuttamisessa.

13. URHEILUN TOIMINTAKIELLON VAIKUTUKSET

Urheiluntoimintakieltoon määrätty urheilija tai muu henkilö kuuluu toimintakiellon aikanakin testauksen piiriin.

14. ORGANISAATIO, SEURANTA, JULKAISEMINEN

Nykyisessä organisaatiossa SVM ry:n antidopingohjelmaa toteuttaa ja sen toteutumista seuraa yhdistyksen hallitus.

Päätökset ja niistä johtuvien toimenpiteiden seuranta antidopingasioissakin tapahtuu hallituksen normaalin seurantajärjestelmän mukaisesti hallituksen kokouksissa ja niiden valmistelun yhteydessä. Yhdyshenkilönä muihin tahoihin päin toimii SVM ry:n sihteeri ja tarvittaessa myös puheenjohtaja.

Antidopingohjelma liitetään vuosittain yhdistyksen toimintasuunnitelmaan, jolloin se tulee käsiteltäväksi myös yhdistyksen vuosikokouksessa. Vuosikokous tekee lopullisen päätöksen ohjelman hyväksymisestä.

Ohjelman toteutumisesta raportoidaan vuosittain yhdistyksen toimintakertomuksessa. Antidopingohjelmaa päivitetään tarvittaessa vastaamaan vallitsevien olosuhteiden edellyttämiä vaatimuksia. Jos SVM ry:n organisaatio muuttuu, antidopingohjelmaa tarkennetaan vastaamaan uuden organisaation toimintamahdollisuuksia.

Antidopingohjelma julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla: www.suomenvahvinmies.fi ja lähetetään kaikille jäsenille.

Ohjelmasta tiedotetaan sosiaalisessa mediassa (Facebook) kaikille toimijoille ja ohjelma toimitetaan hallituksen hyväksynnän jälkeen ADT:lle sen julkaisemista varten ADT:n tiedotuskanavissa.

Suomen Vahvin Mies r.y.

Hallitus