ANTIDOPINGOHJELMA

 

1. ANTIDOPINGOHJELMAN TAVOITTEET

Antidopingohjelman tavoitteena on määritellä Suomen Vahvin Oy:ssä (myöhemmin SV Oy) tehtävä antidopingtyö siinä laajuudessa kuin mihin yhdistyksen taloudelliset ja henkilöresurssit riittävät. SV Oy noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä.

Ensisijaisena tavoitteena on kansallista ja kansainvälistä antidopingtyön kehitystä seuraamalla ja sen mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymällä, sekä tiedotus ja valistustyötä tekemällä saada kaikki erityisesti nuoret urheilijat, heidän valmentajansa ja muut tukihenkilönsä tiedostamaan ja ymmärtämään heitä koskevat säännöt ja sopimukset.

Tavoitteena on myös saada urheilija sisäistämään dopingin käytöstä terveydelle aiheutuvat vaarat, dopingin kiellettyys sekä ristiriita SUEKin Reilun kilpailun periaatteen kanssa. Tätä kautta tavoitteena on saada pitkällä tähtäimellä kitkettyä dopingaineiden käyttö voimailusta.

2. EETTINEN LINJAUS

Doping on vastoin urheilun perusperiaatteita ja lääketieteellistä etiikkaa sekä vastoin SUEKin Reilun kilpailun ohjelmaa. Doping on myös vastoin urheilijan itsekunnioituksen ja kilpakumppaneiden kunnioittamisen periaatetta sekä vastoin kaikkia koskevia yhteisiä sääntöjä.

Doping vaarantaa urheilijan terveyden.
Doping on kiellettyä.
Doping on väärin.

3. NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA SÄÄNNÖSTÖT, SITOUTUMINEN

Antidopingtyössä tapahtuvaa kansallista ja kansainvälistä kehitystä seurataan ja tehdään tarvittavat muutokset, jos kansallinen tai kansainvälinen käytäntö tai säännöt muuttuvat tai jos muuta tarvetta ilmenee. Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n KAMU -lääkehaku pohjautuu Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon. KAMU-lääkehaku löytyy SUEKin
sivuilla: https://kamu.suek.fi/fi/, josta voi tarkistaa, mitkä lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi ja sallituiksi.

3.1 Toimintasäännöt

SV Oy:n toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja SUEKin Reilun kilpailun periaatteet.

SV Oy sekä järjestämissään lajin kansallisissa mestaruuskilpailuissa toimivat sekä kilpailevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa antidopingsäännöstöä.

SV Oy julkaisee nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa antidopingasiaa koskevaa tietoa ja asiantuntija-artikkeleita.

3.2 Kurinpitosäännöt

SV Oy on sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, joka puolestaan noudattaa WADAn Maailman antidopingsäännöstöä.

Kaikkien Suomen Vahvin Mies ja Suomen Vahvin Nainen kilpailuihin osallistuvat urheilijat ja muut toimintaan osallistuvat henkilöt ovat velvollisia noudattamaan SV Oy:n kurinpitosäännöissä määrättyä säännöstöä.

3.3 Antidopingsopimus

SV Oy tekee antidopingsopimuksen niiden urheilijoiden kanssa, joilla ei ole voimassa olevaa antidopingsopimusta. Tällä urheilija sitoutuu noudattamaan puhtaan urheilun periaatetta ja sitoutuu sopimuksen voimassaoloaikana noudatettavaan Suomen antidopingsäännöstöön ja Maailman antidopingsäännöstöön ja kaikkiin sen piiriin kuuluviin, voimassa oleviin kansainvälisiin normeihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Allekirjoittamallaan antidopingsopimuksella urheilija sitoutuu dopingtestaukseen ja dopingrikkomuksen johdosta määrättäviin sääntöjen mukaisiin seuraamuksiin.

Hänelle voidaan antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdä dopingtestejä SUEKin tai WADAn aloitteesta missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.

SV Oy:n toimivallan piiriin kuuluvaan kilpailuun osallistuvalla urheilijalla on oltava voimassa oleva antidopingsopimus.

Urheilijan on täytettävä antidopingsopimuksen henkilötieto-osa kaikilta osin sekä allekirjoitettava se ja toimitettava joko postitse tai sähköisesti antidopingsopimuksessa mainittuun osoitteeseen.

Urheilijan on otettava kopio itselleen SV Oy:lle toimittamastaan antidopingsopimuksesta.

SV Oy:n kanssa antidopingsopimuksen tehnyt urheilija voi ottaa osaa kilpailuun vasta sen jälkeen, kun hänen allekirjoittamansa ja SV Oy:lle toimittamansa antidopingsopimus on ollut voimassa kolme kuukautta.

Urheilija on testauksen ja mahdollisen kurinpitomenettelyn alainen siitä lähtien, kun hänen

täyttämänsä ja allekirjoittamansa antidopingsopimus on saapunut SV Oy:lle.

Antidopingsopimuksen voi allekirjoittaa myös alaikäinen huoltajan/huoltajien suostumuksella.

4. VASTUUALUEET

SV Oy tekee antidopingtyötä aina käytössä olleiden resurssien puitteissa. Työtä tehdään pelkästään vapaaehtois- ja luottamushenkilövoimin.

Antidopingtoiminnan päävastuu on SV Oy hallituksella.

Tämän antidopingohjelman ja antidopingsopimusta sekä sääntöjen ajan tasalla pitämisestä vastaa SV Oy:n hallitus.

Antidopingasiaan liittyvästä viestinnästä ja tiedottamisesta vastaavat puheenjohtaja/varapuheenjohtaja sen mukaisesti kuin siitä tässä antidopingohjelmassa jäljempänä mainitaan.

5. URHEILIJAN JA URHEILIJAN TUKIHENKILÖN VASTUUT

Urheilija on vastuussa mm. siitä, että:

Hän on tietoinen Suomen antidopingsäännöstöstä ja SV Oy:n antidopingohjeistuksesta ja noudattaa niitä.

Hän on testattavissa missä ja milloin tahansa kilpailuissa tai kilpailujen ulkopuolella.

Hän ottaa vastuun käyttämistään lääkkeistä, muista aineista ja valmisteista.

Hän kertoo terveydenhuoltohenkilöstölle velvollisuudestaan olla käyttämättä kiellettyjä aineita ja kiellettyjä menetelmiä ja varmistaa, että mikään saatu lääketieteellinen hoito ei riko Suomen antidopingsäännöstöä.

Hän kertoo SV Oy:lle ja SUEKille, jos jokin säännöstön ulkopuolella oleva taho on todennut hänet syylliseksi dopingrikkomukseen edeltävän vuoden aikana.

Hän tekee yhteistyötä dopingrikkomuksia tutkivien antidopingorganisaatioiden kanssa.

Urheilijoiden tukihenkilöt (valmentajat, ohjaajat, managerit, virkailijat, lääketieteelliset asiantuntijat ja muu lääkintähenkilöstö) ovat usein roolimalleja urheilijoille. Jokainen urheilijan tukihenkilö on vastuussa mm. siitä, että:

Hän on tietoinen Suomen antidopingsäännöstöstä ja SV Oy:n antidopingohjeistuksesta ja noudattaa niitä.

Hän tekee yhteistyötä urheilijan dopingtestaukseen liittyen.

Hän käyttää vaikutusvaltaansa antidopingmyönteisten asenteiden edistämiseen urheilijoiden arvomaailmassa ja käyttäytymisessä.

Hän kertoo SV Oy:lle ja SUEKille, jos jokin allekirjoittajataho on todennut urheilijan syylliseksi dopingrikkomukseen edeltäneen vuoden aikana.

Hän tekee yhteistyötä dopingrikkomuksia tutkivien antidopingorganisaatioiden kanssa

Hän ei käytä eikä pidä hallussaan mitään kiellettyä ainetta tai kiellettyä menetelmää ilman asianmukaista perustetta.

6. DOPINGVALVONTA JA SM-KISOJEN KILPAILIJATIETOJEN ILMOITTAMINEN

SUEK vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. Testien käytännön suorittamisesta Suomessa vastaa useimmiten SUEKin valtuuttama testiryhmä. Dopingtestejä tehdään sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella. Testit suoritetaan ennalta ilmoittamatta niin sanottuina yllätystesteinä.

SVM Oy puheenjohtaja toimittaa SUEKille välittömästi ja ilman erillistä pyyntöä kaikista SV Oy:n kanssa antidopingsopimuksen tehneistä kilpailijoista seuraavat tiedot: nimet, syntymäajat ja yhteystiedot.

SV Oy toimitta SUEKille listan kilpailuun osallistuvista kilpailijoista sekä kilpailuajankohdan ja -paikan viimeistään seitsemän vuorokautta ennen tapahtumaa.

7. KILPAILUJÄRJESTÄJÄN VELVOITTEET TESTAUKSEN JÄRJESTÄMISESSÄ

Kilpailunjärjestäjä on velvollinen järjestämään asianmukaiset dopingtestitilat. Lisäksi kilpailun järjestäjän tulee tarvittaessa järjestää pyydetty määrä täysi-ikäisiä saattajia avustamaan dopingtestiryhmää urheilijoiden kutsumisessa dopingtestiin sekä toimittaa dopingtestiryhmälle tiedot, jotka helpottavat testauksen kulkua. Niitä ovat esimerkiksi kilpailun lopputulokset.

8. ERIVAPAUDET

Mikäli  sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä tai menetelmää, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta.

Voimamiesurheilu jää SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolelle, joten urheilijoiden ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Jos SUEK päättää testata urheilijan, joka on määritelty sellaiseksi kansallisen tason urheilijaksi, jonka ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen, SUEKin on annettava kyseisen urheilijan hakea erivapautta takautuvasti mille tahansa kielletylle aineelle tai kielletylle menetelmälle, jota hän käyttää lääketieteellisistä syistä.

9. KOULUTUS JA TIEDOTUS

SV Oy noudattaa johdonmukaisesti ja julkisesti dopingin vastaista linjaa.
SV Oy tekee jatkuvaa yhteistyötä SUEKin kanssa.
SV Oy verkkosivuilla on linkki SUEKin KAMUun, ILMOon sekä verkkokoulutukseen.
SV Oy julkaisee SUEKin artikkeleita verkkosivuillaan.

SV Oy harjoittaa antidopingasiaa koskevaa tiedotustoimintaa verkkosivujensa välityksellä. Niissä tulee olemaan jatkossa ajankohtaista tietoa aiheesta. Kohderyhmänä tulevat olemaan kaikki voimailusta kiinnostuneet.

SUEKilla on halutessaan mahdollisuus pitää infopistettä vuosittain SM-kilpailujen yhteydessä.

Tapahtuman osallistujilla on tällöin mahdollisuus käydä infopisteellä tutustumassa antidopingtoimintaan ja kysellä antidopingasioista SUEKin henkilökunnalta.

SV Oy:n hallitukselle järjestetään tarvittaessa (esim. sääntöjen muuttuessa) kohdennettua koulutusta.

SV Oy:n hallituksen jäsenet tekevät kukin tahollaan Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen.

10. MENETTELYTAVAT

Dopingtapauksessa otetaan huomioon käytettävät menettelytavat, keskeneräisen tapauksen käsittelyjärjestys, asianomaisen kuuleminen, päätöksentekoprosessi, rangaistuskäytäntö sekä tapauksen julkistaminen, jossa tulee muistaa eri toimijoiden oikeusturva. SUEK vastaa mahdollisista rikkomustapauksien tutkinnasta.

11. URHEILUN TOIMINTAKIELLON VAIKUTUKSET

Urheiluntoimintakieltoon määrätty urheilija tai muu henkilö kuuluu toimintakiellon aikanakin testauksen piiriin.

12. ORGANISAATIO, SEURANTA, JULKAISEMINEN

Nykyisessä organisaatiossa SV Oy:n antidopingohjelmaa toteuttaa ja sen toteutumista seuraa hallitus.

Päätökset ja niistä johtuvien toimenpiteiden seuranta antidopingasioissakin tapahtuu hallituksen normaalin seurantajärjestelmän mukaisesti hallituksen kokouksissa ja niiden valmistelun yhteydessä. Yhdyshenkilönä muihin tahoihin päin toimii SV Oy:n puheenjohtaja tai toimitusjohtaja.

 

KILPAILUMANIPULAATION TORJUNTAOHJELMA

 

MITÄ ON KILPAILUMANIPULAATIO?

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista ottelun tai kilpailun kulkuun tai lopputulokseen. Yleisesti ottaen kilpailumanipulaatio voidaan jakaa urheilu- ja vedonlyöntiperustaiseen manipulaatioon. Se ilmenee eri lajeissa eri tavoin esimerkiksi kilpailu-, ottelu- tai tulosmanipulaationa.

Vahvinmiesurheilussa riski kilpailumanipulaation osalta liittyy tulosten ja arvostelun manipulointiin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi taloudellinen voitto, halutun tittelin tms. varmistelu. Sen seuraukset vaikuttavat urheilun perusarvoihin kuten ennakoimattomuuteen ja reiluun peliin.

On tärkeä muistaa, että kilpailumanipulaatio ei koske vain huippu-urheilua, vaan iso osa manipulaatiotapauksista on kohdistunut pienempiin kilpailuihin ja alempiin sarjatasoihin Kilpailumanipulaatio vaikuttaa kielteisesti sekä urheilun uskottavuuteen, maineeseen kuin talouteen.

OHJELMAN TAVOITTEET

Kilpailumanipulaation vastaisen Euroopan neuvoston yleissopimuksen päätavoitteena on urheilukilpailujen manipuloinnin ehkäiseminen, tunnistaminen ja rankaiseminen. Urheilutoimijoiden välistä yhteistyötä pyritään kehittämään kansallisesti ja kansainvälisesti urheilukilpailujen manipuloinnin torjumiseksi. Tavoitteiden myötä pyritään suojelemaan urheilun rehellisyyttä ja etiikkaa.

Suomen Vahvin Oy:n kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoitteena on vaikuttaa siihen, että kaikki lajitoimijat ymmärtävät, mitä on kilpailumanipulaatio ja sitä havaitessaan tuntevat torjuntaan liittyvät toimintaohjeet.

Suomen Vahvin Oy edistää omalta osaltaan rehellistä kilpailua ja eettisesti kestävää toimintaa.

SÄÄNNÖT JA SOPIMUKSET

Suomen Vahvin Oy:n tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua sekä taata kaikille kilpailijoille oikeus reiluun ja tasavertaiseen urheiluun. Reilussa ja puhtaassa urheilussa kaikki lähtee kunnioituksesta; puhtain keinoin huipulle pyrkivä urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä kilpailusääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan. Suomen Vahvin Oy ei hyväksy dopingin käyttöä eikä kilpailumanipulaatiota missään muodossa, siksi jokaisella kilpailijalla on myös oltava voimassa oleva antidopingsopimus.

Kilpailun osallistumisehdot

Ennen kilpailua, jokainen kilpailija allekirjoittaa sopimuksen, jossa on lueteltu vastuut ja velvoitteet. Tällä sopimuksella kilpailija sitoutuu myös torjumaan kilpailumanipulaatiota sekä dopingia ja ilmoittamaan, mikäli havaitsee sellaista ja ymmärtää, että:

Rangaistavaa toimintaa on lopputuloksia ja kilpailutapahtumaa koskeva manipulointi tai sellaisen yritys ja myös se, että urheilutoimija ei ilmoita tiedossaan olevasta manipuloinnista kilpailun järjestäjälle tai SUEKille.

Lisäksi rangaistavaa toimintaa on urheilutoimijan sisäpiiritiedon jakaminen ulkopuolisille. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole Suomen Vahvin Oy:n ulkopuolisten tiedossa.

Tällaista tietoa on esimerkiksi Suomen Vahvin Oy:n tietoturvan piiriin kuuluva toiminta, urheilijoiden terveydentilat sekä henkilökohtaiset tiedot ja kilpailutaktiikat.

Urheilutoimijoiksi katsotaan:

 • urheilijat
 • valmentajat
 • huoltajat
 • toimitsijat
 • tuomaristo
 • muut kilpailutapahtuman kanssa kiinteästi tekemisissä olevat henkilöt

Kilpailun säännöt

Kilpailulajit vaihtelevat vuosittain. Ennen kilpailua tuomaristo käy kilpailijoiden, huoltajien ja toimitsijoiden kanssa läpi kilpailulajit, kilpailulajien säännöt, kielletyt taktiikat ja menetelmät, joita jokaisen urheilutoimijan on noudatettava. Sääntöjen rikkominen on rangaistavaa. Säännöt on myös etukäteen luettavissa yrityksen verkkosivuilla.

KILPAILUMANIPULAATION KANSALLINEN UHKA

Suomen Vahvin Oy varautuu ja tekee tarvittavia toimenpiteitä uhkien minimoimiseksi. Yritys on varautunut mahdollisiin manipulaatiotapauksiin ja niiden käsittelyyn. Voimamieslajissa ei ole tullut ilmi kilpailumanipulaatiotapauksia, joten tämän uhka-arvio on matala.

Tekemämme tilannekuvan mukaan kykymme tunnistaa kilpailumanipulaation riskitekijät on kuitenkin kohonnut. Tämän kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoitteena on, että tunnistamme riskit entistäkin paremmin.

Myös vedonlyönnin määrä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti on olematonta eikä näin ollen muodosta merkittävää kilpailumanipulaation uhkaa. Lajiin ei liity myöskään merkittäviä yksityisiä tai kansainvälisiä omistuksia eikä epämääräisiä sponsoritahoja tai että lajia käytettäisiin hyväksi rikollisessa toiminnassa.

SUEK päivittää säännöllisesti ja tavattaessa kansallista tilannekuvaa, joka sisältää myös lajikohtaiset tilannekuvat ja viestii tästä yritykselle. Tämän kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoitteena on, että suunnitelmallisilla ja tehokkailla toimenpiteillä pystytään säilyttämään riski mahdollisimman pienenä.

YLEINEN TOIMINTAOHJE KILPAILUMANIPULAATIOTAPAUKSISSA

Jos henkilö havaitsee lajin parissa kilpailumanipulaatiota, hän löytää aiheeseen liittyvän toimintaohjeen Suomen Vahvin Oy:n internetsivuilta sekä kilpailumanipulaation yhteyshenkilön tiedot, jolle hänen tulee raportoida mahdollisista kilpailumanipulaatioepäilyistä.

 1. Tapauksen alustava käsittely toteutetaan yrityksen sisällä kilpailumanipulaation yhteyshenkilön toimesta. Käytännössä tämä tarkoittaa saatavilla olevien tapahtumatietojen keräämistä.
 1. Kaikista tapauksista ilmoitetaan SUEKin tutkintapäällikölle. Tapauksista ja yhteistyöstä käydään keskustelut tahojen kanssa tapauskohtaisesti. Tällöin sovitaan tiedottamisesta, rooleista ja vastuista.
 1. Tarvittaessa SUEK vie asian kansallisen yhteistoimintaryhmän (National platform) käsiteltäväksi. Yhteistoimintaryhmässä on mukana muun muassa poliisi. Poliisi päättää mahdollisista rikostutkinnallisista toimenpiteistä ja lajin parissa päätetään kilpailullisista seuraamuksista.
 1. Mikäli tapaus ei johda rikostutkinnallisiin toimenpiteisiin Suomen Vahvin Oy voi pyytää SUEKin apua niiden asioiden selvittämisessä, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä.
 1. Selvityksen päätyttyä harkitaan asian viemistä kurinpitokäsittelyyn tai päättää asian käsittely.   Tarvittaessa asianosaisia tulee tiedottaa asian käsittelyn päättämisestä ja/tai sen lopputuloksesta.

TOIMINTAOHJE URHEILIJOILLE JA MUILLE LAJITOIMIJOILLE

Jos sinulle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota tai kuulet muiden rikkomuksista, toimi näin:

 1. Tunnista tai havaitse tapahtunut kilpailumanipulaatioyritys. Kieltäydy kohteliaasti, mutta päättäväisesti.
 1. Kerro ehdotuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta joko Suomen Vahvin Oy:lle, SUEKille tai halutessasi suoraan poliisille. Olennaisinta on, että kerrot tietosi luotettavalle taholle, etkä jää asian kanssa yksin. Voit myös ilmoittaa tiedoistasi anonyymisti SUEKin ILMO-palvelun kautta.
 1. Säilytä kaikki saamasi tiedot, kuten esimerkiksi sinulle lähetetyt tekstiviestit tai sähköpostit. Voit säilyttää tietoja esimerkiksi kuvakaappauksien avulla. Niitä voidaan myöhemmin hyödyntää tapauksen selvittämisessä tai mahdollisena todistusaineistona.

Suomen Vahvin Oy:n yhteyshenkilö kilpailumanipulaatioon liittyvissä asioissa on Jarkko Mehtälä, puh. 040 911 3352, sähköposti: info@suomenvahvinmies.fi

 

KOULUTUS

Suomen Vahvin Oy:llä ei ole vakituisia urheilutoimijoita. Kilpailutapahtumassa kulloinkin mukana olevalle henkilöstölle, kilpailijoille sekä valmentajille suositellaan SUEKin Reilusti paras-verkkokoulutusta: https://suek.fi/koulutus/koulutusmateriaalit/reilusti-paras-verkkokoulutus/

VIESTINTÄ

Kilpailumanipulaation torjunta on osa Suomen Vahvin Oy:n viestintäsuunnitelmaa. Yritys viestii kilpailumanipulaation torjuntaan liittyen monissa eri kanavissa. Kanavia ovat muun muassa nettisivut, Facebook ja Instagram. Suomen vahvin Oy:n nettisivuilta löytyy muun muassa Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma ja linkit sekä ILMO-palveluun että SUEKin Reilusti paras -verkkokoulutukseen.

OHJELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI

Suomen Vahvin Oy:n hallitus päättää ohjelmasta ja sen päivityksistä. Hallitus arvioi vuosittain
ohjelman toteutumista.

Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että käytössä on riittävät henkilö- ja/tai muut resurssit ohjelman ja sen toimenpiteiden toteuttamiseen. Hallituksen jäsenille ja muille keskeisille luottamushenkilöille suositellaan verkkokoulutuksen suorittamista tai osallistumista SUEKin luottamushenkilöille järjestämiin webinaareihin.

 

YHTEYSTIEDOT

Kilpailumanipulaatioasiat
Antidopingasiat
Hallinto

Jarkko Mehtälä
Puh. 040 911 3352
info@suomenvahvinmies.fi